Stadgar

Stadgar för Marks Härads Släktforskarförening

Föreningen bildades vid en släkt- och hembygdsforskarträff i Kinna den 21/11 1984 och
vid dess första årsmöte den 23/2 1985 fastställdes namnet till ”Marks Härads Släktforskarförening”
.

§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är Marks Härads Släktforskarförening, namnet förkortas MHSF.
Med Marks härad menas det geografiska område som före 1971 års kommunsammanslagning hörde till Marks Härad.

§ 2. Föreningens ändamål
Föreningen, som är en ideell förening samt politiskt och religiöst obunden, har till ändamål att

 • Bedriva och stimulera till släktforskning, folklivsforskning och demografiska undersökningar inom Marks härad.
 • Bistå och genom råd stödja enskild forskning inom Marks härad.
 • Söka upprätta och underhålla lokalt forskararkiv i Marks härad.
 • Söka kontakt och samverka med andra forskargrupper och föreningar.
 • § 3. Föreningens säteFöreningen har sitt säte i Marks kommun.

§.4.     Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar, samt erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift.

§ 5. Medlemsavgifter
Medlemsavgiften är av tre slag;Ordinarie medlemsavgift: för enskilda personer
Ungdoms medlemsavgift: för enskilda personer under 26 år.
Familjemedlemsavgift: för varje person utöver en i en familj.
Markrötter ingår i ordinarie och ungdoms medlemskap.
Familjer erhåller därför endast ett exemplar av varje nummer.

Till hedersmedlem: (avgiftsbefriad) kan styrelsen utse den som anses förtjänt av en sådan utmärkelse.’

§.6.    Styrelsen
Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör och fem till åtta ledamöter.

På årsmötet väljs ordförande på ett år, kassör på två år och övriga ledamöter väljs växelvis på 2 år. Mandatperioden påbörjas och avslutas vid respektive årsmöte. Styrelsen utser vid sitt första sammanträde efter årsmötet inom sig vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen utser inom eller utom sig de andra funktionärer som anses behövliga.

§.7.    Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen upprättar förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutför då en mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

§ 8. Protokoll
Protokoll skall upprättas vid alla styrelsemöten och skickas ut till styrelsen, revisorerna, valberedningen och funktionärer senast två veckor efter styrelsemötet.

§ 9. Valberedning
Valberedningen består av minst två vid föregående årsmöte valda funktionärer.

Valberedningen har att till årsmötet lägga förslag till samtliga inom föreningen valbara poster förutom de uppdrag som styrelsen stadgas utse. Valberedningen har även att lägga förslag till funktionärer på föreningens årsmöte.

Under verksamhetsåret ska valberedningen följa upp styrelsens arbete vad avser närvaro och insatser. Valberedningen bör träffa styrelsen minst två ggr/år. Kallelse till styrelsemöten skall skickas till valberedningen, som själva väljer vilka möten de vill närvara vid.

§.10.  Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
Räkenskaper, protokoll och årsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast fyra
veckor före årsmötet.

§ 11. Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.
Valbar är person som inte ingår i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

Revisorerna ska senast en vecka före årsmötet avge en revisionsberättelse.

§.12.  Firmatecknare

Ordföranden och kassör är firmatecknare, var för sig,
eller om någon av dessa skulle saknas en av styrelsen utsedd ledamot.

§ 13. Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas årligen senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse och föredragningslista till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas;

 1.  Mötets öppnande, eventuell parentation
  2.    Val av ordförande att leda förhandlingarna.
  3.    Val av sekreterare för mötet
  4.    Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll
  5.    Fastställande av dagordning
  6.    Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  7.    Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
  8.    Föredragning av revisorernas berättelse
  9.    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
  10.    Fastställande av medlemsavgifter för året näst efter det nya verksamhetsåret.
  11.    Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
  12.    Behandling av motioner och förslag, som inkommit till årsmötet
  13.    Av styrelsen till årsstämman hänskjutna ärenden
  14.    Val av ordförande för föreningen för 1 år
  15. Val av kassör för föreningen för 2 år.
  16.    Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
  17.    Val av övriga styrelseledamöter för 2 år.
  18.    Val av två revisorer och en revisorsersättare.
  19.    Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.
  20.    Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna.
  21.    Val av förtjänstmärkeskommitté
  22.    Övriga ärenden.
  23.    Mötets avslutande.

Motioner och förslag till årsmötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Val förrättas med slutna sedlar, om så yrkas, men annars, liksom vid all omröstning i andra frågor, öppet.

§.14.  Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller då minst 1/10 av medlemmarna kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.
Vid extra årsmöte får endast ärenden behandlas som angivits i kallelsen.

§.15.  Rösträtt

Vid årsmöte har varje närvarande medlem, som erlagt medlemsavgift, en röst.
Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§.16.  Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering)
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet

§.17.  Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Efter att ha erlagt eventuell resterande avgift.

§.18.  Uteslutning

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, handlar på ett sådant sätt att han/hon skadar föreningen, motarbetar föreningens verksamhet, ändamål eller intressen, kan efter styrelsebeslut uteslutas ur föreningen.

Eller

Medlem som trots påminnelse inte erlagt sin medlemsavgift före augusti månads utgång

§.19.  Stadgeändring

Förslag till ändring av föreningens stadgar kan framläggas av styrelsen eller medlem och skall, för att vinna laga kraft, antagas vid av föreningen två annonserade och genom kallelse i följd hållna möten, ordinarie eller extra, varav ett skall vara årsmöte.

Fråga om ändring av stadgarna måste bifallas av minst två tredjedelar av de röstberättigade på årsmötet för att anses ha vunnit bifall.

§.20.  Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen fordras beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid två på
varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte

Föreningens tillgångar skall, sedan alla skulder betalats, överlåtas till annan genealogisk förening, eller det som avslutande möte beslutar.

Beslut om föreningens upplösning expedieras till skattekontoret för avregistrering av föreningen

.

Stadgarna upprättades den 21/11 1984

Extra stämma 17/1 2015

Fastställda 15 mars 2015