Folkminnen från Skephult

  • Författare: Bengtsson, Kjell
  • Pris: 100 kr
  • Artikel nr: 003

FOLKMINNEN FRÅN SKEPHULT
Detta häfte upptar folklivsskildringar från Skephults socken, nedtecknade på 1920-30 talet.
Nedteckningarna gjordes på uppdrag av Västsvenska Folkminnesarkivet i Göteborg och originalhandlingarna finns numera på Dialekt-, Ortnamns- och Folkminnesarkivet i Göteborg.
Den största delen av det nedtecknade materialet gjordes av en fil. studerande Stina
Christiansson, som 1937 fick ett stipendie, att under en sommarmånad nedteckna folkminnen från bl.a. Skephult. Vem denna kvinna var, vet man inte på arkivet i Göteborg; Men en tacksamhetens
tanke må gå till henne, tack vare hennes insats har många minnen bevarats åt eftervärden. På den
tiden, 193 7, fanns ingen bandspelare utan allt fick skrivas ned för hand och sedan renskrivas.
över 200 A4 sidor har hon bidragit med.
Detta häfte innehåller allt material om Skephult som finns i arkivet. Därför finns samma
minne ibland i flera varianter, beroende på den intervjuades hågkomst.
Rubrikerna är de som nedtecknaren använde och texten är ordagrant återgiven, där finns en
del formuleringar och stavningar som numera inte används i varken skrift eller tal. De ord som står inom parentes har nedtecknaren själv gjort.
Framsidan av detta häfte utgörs av en bild på en av de flitigaste berättarna, Johan Ung.
I slutet av häftet finns en rubrikförteckning och en kort presentation av de som intervjuats och
en uppräkning av de som intervjuat.
Efter varje nedtecknat folkminne finns inom parentes namnet på den som lämnat uppgifterna,
initialerna på nedtecknaren, samt årtal.
Detta häfte trycktes i en numrerad upplaga av 50 exemplar 1997 och nu i nytryck 2012.
Sammanställd för Skephults Hembygdsförening av Kjell Bengtsson. Förtjänsten går oavkortat till Skephults Hembygdsförening
Kjell Bengtsson